Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Διεθνής Εκλογική Συνοδεία: Κυριαρχία και Συνεργασία

Ποιες είναι οι διαφορές  συνοδείας και παρατήρησης;

Η Διεθνής Εκλογική Παρατήρηση έχει γίνει στην πράξη ένα είδος υπερεθνικής δράσης πάνω από το κράτος και την αρχή που είναι αρμόδια για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρείται κομιστής ενός συνόλου κριτηρίων, γνώσεων και τεχνικών εργαλείων αξιολόγησης της διαδικασίας που αξιολογείται για τη δοκιμή και πιστοποίηση της σωστής ανάπτυξής της. Αυτή η συνθήκη, η οποία έχει συσταθεί με όρους ασυμμετρίας και όχι ισότητας, έχει τις δικές τις παραμέτρους και έχει ως στόχο να γίνει η πηγή της νομιμότητας των εθνικών διαδικασιών, χωρίς τα πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των λαών όπου αναφέρεται.

Η Διεθνής Εκλογική Συνοδεία είναι η απάντηση σε αυτό το μοντέλο και υιοθετείται όλο και περισσότερο από διάφορους εκλογικούς οργανισμούς άλλων χωρών της περιοχής. Η Διεθνής Εκλογική Συνοδεία που λαμβάνει χώρα στη Βενεζουέλα είναι μια πολύ ευρεία και βαθιά τεχνική δραστηριότητα, που καλύπτει όλα τα στάδια και τις δραστηριότητες των εκλογικών γεγονότων, προσφέροντας στους διαπιστευμένους συνοδούς εκτεταμένες εγγυήσεις στις εργασίες τους έτσι ώστε να μπορούν να καθορίζουν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών και τα αποτελέσματά τους. Η Εκλογική Εξουσία και η εκλογική συνοδεία
Η Εκλογική Εξουσία είναι μία από τις πέντε δημόσιες εξουσίες που αποτελούν τη δομή του κράτους της Βενεζουέλας. Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) είναι το θεσμικό όργανο της Εκλογικής Εξουσίας και διοικητικός φορέας των εκλογικών διαδικασιών στη Βενεζουέλα.

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο και η εκλογική συνοδεία στη Βενεζουέλα
Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο έχει ανοίξει με τον πιο διαφανή δυνατό τρόπο ένα παράθυρο στον κόσμο μέσω του οποίου έχει γίνει γνωστή η ακεραιότητα και αξιοπιστία του αυτοματοποιημένου συστήματος ψηφοφορίας της Βενεζουέλας. Από το 2006, το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα Σχέδιο Διεθνούς Συνοδείας που αποτελείται από δύο πτυχές: τις Εκλογικές Αποστολές και το Πρόγραμμα Συνοδείας.

Εκλογικές Αποστολές: Σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκλογικής διαδικασίας, το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο αξιολογεί την έκταση και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το Σχέδιο Διεθνούς Συνοδείας και αποφασίζει κατά πόσον θα προσκληθούν οι Εκλογικές Αποστολές στη χώρα. Το Συμβούλιο επιτρέπει τη συμμετοχή Εκλογικών Αποστολών από διεθνείς οργανισμούς ολοκλήρωσης στους οποίους ανήκει ή πολυμερείς οργανισμούς που προωθούν ή έχουν αναπτύξει δραστηριότητες εκλογικής συνεργασίας.
Το Πρόγραμμα Διεθνούς Συνοδείας για κάθε εκλογή περιλαμβάνει την πρόσκληση και διαπίστευση εκλογικών ή πολιτικών αρχών, θεσμών, οργανισμών και προσωπικοτήτων από άλλες χώρες έτσι ώστε να μπορούν να πιστοποιήσουν τη δύναμη και τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών που διεξάγονται στη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις τεχνικές φάσεις και τις προβλεπόμενες δραστηριότητες πριν από την ημέρα των εκλογών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους και αμέσως μετά.

Ποια είναι η νομική βάση που στηρίζεται η εκλογική συνοδεία στη Βενεζουέλα;
Δύο θεμελιώδεις αρχές διέπουν τη διεθνή εκλογική συμμετοχή στις εκλογές της Βενεζουέλας: η πρώτη είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, της δημοκρατίας της και των εκλογικών διαδικασιών της και η δεύτερη είναι η διεθνής εκλογική συνεργασία. Οι νόμοι και οι κανόνες της Βενεζουέλας αναφέρουν ότι «διεθνείς παρατηρητές γίνονται τα ιδρύματα ή οι εκλογικές αρχές άλλων κρατών, οργανισμών ή διεθνών οργανισμών, φορείς, καθώς και ιδρύματα ή άτομα γενικά που είναι δεόντως διαπιστευμένα ως τέτοια από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, είτε μέσω πρόσκλησης του ίδιου του οργάνου είτε μέσω αίτησης του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, με τους χρόνους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο σχέδιο».

Τι συμβαίνει με τη διεθνή εκλογική παρατήρηση στη Βενεζουέλα;
Στη Βενεζουέλα, η παρατήρηση των εκλογικών γεγονότων γίνεται αποκλειστικά από τους Βενεζολάνους και τις Βενεζολάνες, οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας πάντα και όταν ανήκουν σε κάποιο πολιτικό οργανισμό που είναι δεόντως διαπιστευμένος από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο.
Από την ίδρυσή του το 2006, διάφορες εθνικές οργανώσεις πολιτών συμμετείχαν ως παρατηρητές, με εκπροσώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Για κάθε εκλογική εκδήλωση είναι διαπιστευμένοι πάνω από 3.000 παρατηρητές οι οποίοι βρίσκονται, κατά μέσο όρο, σε περισσότερα από τα μισά εξουσιοδοτημένα εκλογικά κέντρα.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ συνοδείας και παρατήρησης;
Η διεθνής εκλογική παρατήρηση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 συνδέεται τις με διαδικασίες αποαποικιοποίησης. Γεννήθηκε με ένα βορειοευρωπαϊκό, ευρωκεντρικό, εθνοκεντρικό όραμα. Η παρατήρηση των εκλογικών διαδικασιών αρχίζει να γίνεται μια κοινή πρακτική και χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή ασύμμετρη αντίληψη, εποπτείας και νομιμότητας με βάση τις αξίες του εκάστοτε παρατηρητή. Αυτή η νόμιμη, αυτοαναφερόμενη λειτουργία συχνά υπερέβαινε τα όρια, θέτοντας σε κίνδυνο τις διαδικασίες δημοκρατικής εδραίωσης.

Η Διεθνής Εκλογική Παρατήρηση έχει γίνει στην πράξη ένα είδος υπερεθνικής δράσης πάνω από το κράτος και την αρχή που είναι αρμόδια για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρείται κομιστής ενός συνόλου κριτηρίων, γνώσεων και τεχνικών εργαλείων αξιολόγησης της διαδικασίας που αξιολογείται για τη δοκιμή και πιστοποίηση της σωστής ανάπτυξής της. Αυτή η συνθήκη, η οποία έχει συσταθεί με όρους ασυμμετρίας και όχι ισότητας, έχει τις δικές τις παραμέτρους και έχει ως στόχο να γίνει η πηγή της νομιμότητας των εθνικών διαδικασιών, χωρίς τα πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των λαών όπου αναφέρεται.

Η Διεθνής Εκλογική Συνοδεία είναι η απάντηση σε αυτό το μοντέλο και υιοθετείται όλο και περισσότερο από διάφορους εκλογικούς οργανισμούς άλλων χωρών της περιοχής. Η Διεθνής Εκλογική Συνοδεία που λαμβάνει χώρα στη Βενεζουέλα είναι μια πολύ ευρεία και βαθιά τεχνική δραστηριότητα, που καλύπτει όλα τα στάδια και τις δραστηριότητες των εκλογικών γεγονότων, προσφέροντας στους διαπιστευμένους συνοδούς εκτεταμένες εγγυήσεις στις εργασίες τους έτσι ώστε να μπορούν να καθορίζουν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών και τα αποτελέσματά τους. Οι δραστηριότητες και προϋποθέσεις αυτών των διαδικασιών είναι πρωτοποριακές και πρωτότυπες, λόγω της υψηλής τεχνικά εκλογικής ανάπτυξης της Βενεζουέλας, τοποθετώντας τις σε όλες τις περιπτώσεις πάνω από τα λεγόμενα διεθνή πρότυπα.

Τι συνεπάγεται η διεθνής εκλογική συνοδεία;
Το Πρόγραμμα Διεθνούς Εκλογικής Συνοδείας δημιουργεί τις βάσεις για την παρουσία και συμμετοχή εκλογικών εμπειρογνωμόνων και άλλων διαπιστευμένων προσώπων, σε όλες τις φάσεις της εκλογικής διαδικασίας, είτε τεχνικών είτε θεσμικών, πριν την εκλογική αναμέτρηση, κατά τη διάρκεια αυτής, αλλά και μετά. Το φάσμα εργασιών του Εθνικού Εκλογικού Συμβούλιου επιτρέπει την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας σε όλες της τις φάσεις, από νομική, πολιτική και τεχνική άποψη. Η εκλογική, διεθνής συνοδεία της Βενεζουέλας είναι πρωτοπόρος και συνίσταται μέσω της συνεργασίας και του σεβασμού ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη. Γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει το νομικό πλαίσιο της Βενεζουέλας, ειδικά των αρχών που αφορούν στην πρωτοκαθεδρία του Συντάγματος, της νομιμότητας, της εθνικής κυριαρχίας, του απαραβίαστου των συνόρων, της αυτοδιάθεσης, της μη παρέμβασης, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και του σεβασμού των κανόνων και των εκλογικών αρχών.

Ποιες φάσεις περιέχει η Διεθνής Εκλογική Συνοδεία στη Βενεζουέλα;
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις σαφώς καθορισμένες: η προεκλογική φάση, κατά την οποία τεχνικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ειδικοί, ακαδημαϊκοί από διάφορες χώρες παρακολουθούν τη διαδικασία ελέγχου της αυτόματης πλατφόρμας ψηφοφορίας και τα εκλογικά όργανα. Η εκλογική φάση, κατά την οποία τα μέλη του προγράμματος συνοδείας, παρακολουθούν τις δραστηριότητες κλεισίματος της εκστρατείας και τη διεξαγωγή των εκλογών. Τέλος, η μετεκλογική περίοδος, όπου οι διεθνείς συνοδοί παρακολουθούν την ανακήρυξη των εκλεγμένων υποψηφίων και τους μετεκλογικούς ελέγχους. Σε όλα τα στάδια οι συνοδοί αλληλοεπιδρούν με τις εκλογικές αρχές, με τα τεχνικά κλιμάκια του Εθνικού Εκλογικού Συνεδρίου, με τους εκλογικούς υπαλλήλους και με τους πολιτικούς των πολιτικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, καθώς και με μέσα ενημέρωσης, με τους όρους που θέτει το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο.

Τι δραστηριότητες κάνουν οι διεθνείς συνοδοί;
Οι διεθνείς συνοδοί εκπληρώνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: συμμετοχή στον πρότερο έλεγχο του εκλογικού συστήματος ενόψει της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας. Επίσκεψη σε τεχνικούς χώρους και κέντρα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής μηχανημάτων και εκλογικού υλικού. Περιήγηση στα εκλογικά κέντρα και επαφή με τους υπαλλήλους της διαδικασίας, τους μάρτυρες και τους πολίτες με ελεύθερο τρόπο. Συμμετοχή στους ελέγχους των πολιτών, που περιλαμβάνει το άνοιγμα του 54% των κουτιών παραλαβής των ψήφων και την εξέταση του μηχανήματος ψηφοφορίας. Εκεί επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις στα δεδομένα που περιέχονται στα πρακτικά και στα δελτία ψηφοφορίας. Συνεδριάσεις με τις τεχνικές ομάδες του Εθνικού Εκλογικού Συνεδρίου. Επαφές με τα μέσα επικοινωνίας. Παράδοση της αναφοράς που ακολουθεί την εκλογική διαδικασία στην Εκλογική Εξουσία σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς καταστάσεων και συστάσεων.

Ποια είναι η σημασία της διεθνούς εκλογικής συνοδείας στη Βενεζουέλα;
Το Πρόγραμμα Διεθνούς Εκλογικής Συνοδείας του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου αναφέρεται στη συμμετοχή και συνάντηση μεταξύ συναδέρφων, με ζευγάρια, ανάμεσα σε όσους γνωρίζουν την κατάσταση - παρούσα ή πρότερη - των διοργανωτών και των διαχειριστών των εκλογικών διαδικασιών, τις ιδιαιτερότητες της εκλογικής διαδικασίας, την πολυπλοκότητά της, τις επιπλοκές σε κάθε στάδιο, κάθε απόφασης που λαμβάνεται και των ενδεχόμενων λύσεων σε προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Το πρόγραμμα επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών και του εμπλουτισμού μεταξύ διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων και της εκλογικής αρχής, αποτιμώντας τις γνώσεις μεταξύ εκείνων που μπορούν να κατανοήσουν την αξία της διαχείρισης των εκλογών, τον τρόπο με τον οποίο κάθε εκλογικός διαχειριστής βελτιώνει και καινοτομεί τις διαδικασίες της και, πάνω απ' όλα, πώς μπορούν να μάθουν παραπάνω από τα εκλογικά συστήματα άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό, για το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο η συνοδεία των εκλογικών αρχών όλων των χωρών του κόσμου είναι θεμελιώδης για το έργο της Διεθνούς Συνοδείας.

Νέα παραδείγματα στην διεθνή εκλογική συνεργασία
Αυτή η νέα αντίληψη περί εκλογικής συνοδείας δεν είναι αποκλειστικότητα της Βενεζουέλας. Με την εμβάθυνση και την ενίσχυση της δημοκρατίας στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, πολλές χώρες κινούνται προς ένα νέο πρότυπο, αφήνοντας πίσω τις αποστολές παρατήρησης που χαρακτηρίζονταν από παρεμβατισμό, προς διαδικασίες συνεργατικές και θεσμικής ενίσχυσης της εκλογικής διαδικασίας. Είναι διαβόητες οι εξελίξεις σε άλλες χώρες της περιοχής στον τομέα αυτό, ενώ υπάρχουν όλο και λιγότερες χώρες που συνδέονται με την αναγνώριση ή την πιστοποίηση των οργανώσεων, των χωρών.

Ποιοί διεθνείς οργανισμοί έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα της διεθνούς εκλογικής συνοδείας στις εκλογικές διαδικασίες της Βενεζουέλας;
Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο ενσωματώνει το πρόγραμμα διεθνούς συνοδείας σε μια σειρά οργανισμών και μηχανισμών ενσωμάτωσης και συντονισμού, όπως η Ένωση Χωρών Νότιας Αμερικής (UNASUR), η Κοινή Αγορά του Νότου (MERCOSUR), το Συμβούλιο Εκλογικών Εμπειρογνωμόνων της Λατινικής Αμερικής (CEELA), η Κοινότητα Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC), η Μπολιβαριανή Συμμαχία για τη Δική μας Αμερική (ALBA), και το Κοινοβούλιο της MERCOSUR (PARLASUR). Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα διεθνούς συνοδείας έχει τη συμμετοχή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων από τις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Εκλογική Εξουσία της Βενεζουέλας, συμφωνίες συνεργασίας ή ανταλλαγής στον τομέα της ανάπτυξης της τεχνολογίας για τις εκλογικές διαδικασίες, όπως με τη Ρώσικη Ομοσπονδία, την Ινδία, τις Φιλιππίνες, τη Δημοκρατία του Μπαλί, τη Δημοκρατία της Νότιας Κορέας, αλλά και με εκλογικούς οργανισμούς χωρών μελών της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) και της Αφρικανικής Ένωσης (UA).